Zin in een nieuwe uitdaging!? Kijk bij onze openstaande vacatures

Helaas vandaag niet meer geopend

Algemene voorwaardenHuurvoorwaardens

ALGEMENE BEPALINGEN


ARTIKEL 1 Algemeen

1.   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Kennes:     de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kennes Verhuurt B.V.;

Wederpartij: degene die door ondertekening of op andere wijze de gelding van deze voorwaarden heeft aanvaard;

Offerte:      Iedere aanbieding, prijsopgave, brochure en/of prijslijst of anderszins op schrift gestelde uitnodiging van Kennes aan een potentiële Wederpartij tot het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst:          de Overeenkomst tussen Kennes en de Wederpartij;

2.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst tussen Kennes en een Wederpartij, waarop Kennes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Kennes schriftelijk anders overeenkomt.

4.   Indien Kennes niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kennes in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5.   De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling in deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2 Offertes

1.   Elke Offerte van Kennes is vrijblijvend. Kennes kan niet aan enige offerte worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.   De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheids­wege en tevens exclusief eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen de kosten voor transport, montage, emballage, reis, verblijf, verzending en administratie.

3.   De door Kennes gehanteerde prijslijsten, folders en reclamemateriaal dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.


ARTIKEL 3 Overeenkomst

1.   Een Overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand op de dag van ondertekening door Kennes, dan wel op de dag van verzending door Kennes van de door haar getekende opdrachtbevestiging.

2.   Mondelinge toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten van Kennes, binden Kennes niet, tenzij Kennes zulks schriftelijk bevestigd.

3.   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) door de Wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Kennes daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kennes anders aangeeft.

4.   Indien Kennes gegevens of goederen behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Kennes ter beschikking heeft gesteld.

5.   Na het sluiten van de Overeenkomst kunnen prijzen worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of Sociale lasten, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten.

6.   Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten / zaken een termijn overeen­gekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Kennes eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Kennes dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

7.   Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig in onderling overleg treden en tot schriftelijke aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Overleg is niet vereist en de Wederpartij wordt geacht in te stemmen met een wijziging van de overeenkomst voor zover van het in de Overeenkomst vermelde prijs maximaal 5 % wordt afgeweken. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven prijs of termijn van uitvoering wijzigen, wat door de Wederpartij als mogelijkheid wordt aanvaardt.


ARTIKEL 4 Betaling en incassokosten

1.   Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kennes aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kennes aangegeven. Kennes is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.   Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.   Kennes heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.   De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Kennes verschuldigde. Het staat Kennes wel vrij een eventuele schuld aan de Wederpartij te verrekenen met een vordering op de Wederpartij. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

5.   Kennes is gerechtigd om haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten, totdat de Wederpartij al haar verplichtingen is nagekomen.

6.   Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Kennes echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


ARTIKEL 5 Overmacht

1.   Kennes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien Kennes daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.   Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kennes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kennes niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kennes of van derden zijn daaronder begrepen. Kennes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kennes haar verbintenis had moeten nakomen.


ARTIKEL 6 Aansprakelijkheid

1.   Indien Kennes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kennes beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde goed of onderdeel daarvan danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs of een evenredig gedeelte daarvan. 

2.   Kennes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


ARTIKEL 7 Privacy

1.   In het kader van het uitvoering van de overeenkomst, het naleven van wettelijke verplichtingen of omdat Kennes daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, verwerkt Kennes persoonsgegevens van Wederpartij (of de personen die bij haar werkzaam zijn). Kennes behandelt deze persoonsgegevens vertrouwelijk en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen.

2.   Kennes kan de van Wederpartij verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die namens Kennes diensten verlenen (zoals gegevensverwerkers). Daarnaast kan Kennes de persoonsgegevens doorgeven in alle gevallen waarin Kennes hiertoe verplicht kan worden op grond van de wet of op grond van een gerechtelijke uitspraak.

3.   In de privacyverklaring is op de website van Kennes te raadplegen: 

https://www.kennesverhuurt.nl/vragen-en-tips/wetgeving-privacy-gegevens


ARTIKEL 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kennes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechts­betrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.   De rechter in de vestigingsplaats van Kennes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Kennes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN


ARTIKEL  9 Levering; Risico-overgang

1.   Levering geschiedt af bedrijf van Kennes. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kennes gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

2.   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij zijn c.q. worden gebracht.


ARTIKEL 10 Garanties, onderzoek en reclames

1.   De door Kennes te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

2.   Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan.

3.   De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken haar door Kennes ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Kennes te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kennes te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Kennes in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Kennes in de gelegenheid te stellen een gebrek of klacht te (doen) onderzoeken.

4.   Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van overige bestelde zaken.

5.   Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.   Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Kennes de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Kennes, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Kennes te retourneren en de eigendom daarover aan Kennes te verschaffen, tenzij Kennes anders aangeeft.

7.   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Kennes daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

8.   Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.


ARTIKEL 11 Eigendomsvoorbehoud

1.   Alle door Kennes in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Kennes, totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Kennes gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.   Onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken mogen door de Wederpartij niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, anders dan in de normale uitoefening van haar bedrijf. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms­voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Kennes daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.   De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendoms­voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Kennes ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Kennes gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Kennes bij voorbaat toe om haar mede­werking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

5.   Voor het geval Kennes haar in dit artikel aangeduide eigen­domsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestem­ming aan Kennes en door Kennes aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kennes zich bevinden en die zaken terug te nemen.

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE DE HUUR EN VERHUUR VAN GOEDEREN


ARTIKEL 12 Huurperiode

1.   De huurtermijn vangt aan op de datum en tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:

a.   Indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde bij Kennes ophaalt: op het overeengekomen tijdstip ook al komt Wederpartij het gehuurde op een later tijdstip halen;

b.   Indien is bedongen dat Kennes de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Kennes het gehuurde ter beschikking stelt aan Wederpartij.  

2.   De huurtermijn eindigt op de overeengekomen einddatum, tenzij het gehuurde op een later tijdstip is terugontvangen door Kennes. In dat geval eindigt de huur op het moment het gehuurde is terugontvangen door Kennes.  

3.   Wederpartij heeft het recht het gehuurde voor verzending of afhaling te keuren of te doen keuren. Indien Wederpartij geen gebruik maakt van dit recht, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

4.   De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Kennes te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. Kennes zal binnen 14 dagen na retournering het gehuurde inspecteren. Indien het gehuurde niet in dezelfde staat is terugontvangen is Kennes bevoegd het gehuurde zelf te herstellen en/of te reinigen. Alle kosten die in dat verband worden gemaakt komen voor rekening van Wederpartij en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

5.   Indien na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd cliënt in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen of aangegeven plaats terug te leveren, heeft Kennes het recht het gehuurde onmiddellijk terug te vorderen en voor rekening en risico van Wederpartij weg te halen, waarbij deze zich verplicht Kennes toegang te verschaffen tot de plaatsen, waar het gehuurde zich bevindt. Wederpartij geeft derhalve thans nu voor alsdan onherroepelijk toestemming om voormelde plaatsen te betreden teneinde de goederen te kunnen ophalen.


ARTIKEL 13 Verplichtingen Wederpartij

1.   Het gehuurde en/of hetgeen in bruikleen is gegeven blijft te allen tijde eigendom van de Kennes. De Wederpartij is verplicht de gehuurde artikelen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst alsmede als goed huisvader te gebruiken.

2.   De gehuurde zaken dienen conform de bedieningsvoorschriften die aan de Wederpartij zijn meegedeeld dan wel kenbaar zijn uit bijgevoegde handleidingen te worden behandeld.

3.   Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (eventueel meegeleverde) (dissel)sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zich van derden plaatsen, vastketenen enzovoorts van het gehuurde.

4.   Wederpartij dient Kennes te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen in verband met dringende reparaties van het gehuurde.

5.   Onderverhuur en terbeschikkingstelling aan derden is slechts dan toegestaan met toestemming vooraf van Kennes.

6.   Zonder schriftelijke toestemming van Kennes mag het gehuurde niet in het buitenland worden gebruikt.

7.   Indien op het gehuurde beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), danwel derden ten aanzien van het gehuurde aanspraken doen gelden, is de Wederpartij verplicht Kennes hiervan onverwijld kennis te geven. De Wederpartij dient verder overeenkomstig de alsdan door Kennes te geven instructies te handelen. Indien ten laste van de Wederpartij mede beslag wordt gelegd op aan Kennes toebehorende huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor Kennes, is de Wederpartij gehouden Kennes schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

8.   Kennes is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig huurobject aan de Wederpartij ter beschikking te stellen.

9.   De huurprijs voor mechanisch aangedreven materiaal is gebaseerd op een werktijd van maximaal 40 uren per week. Voor weken, gedurende welke het gehuurde langer dan 40 uren per week in gebruik is, kan de huurprijs worden verhoogd in verhouding tot de overeengekomen huurprijs en het aantal overuren. Wederpartij is verplicht van deze overuren een schriftelijke opgave te verstrekken.

10. Belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde zullen door Wederpartij worden voldaan.


ARTIKEL 14: Schade en gebreken

1.   Gedurende de huurperiode is het risico van diefstal, beschadiging, verloren gaan of tenietgaan van het gehuurde voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde terstond aan Kennes te melden.

2.   Om Wederpartij te behoeden voor onvoorziene kosten voor zijn rekening indien het gehuurde door diefstal, beschadiging, verloren gaat of tenietgaat biedt Kennes een afkoopregeling aan. Indien Wederpartij gebruik maakt van deze afkoopregeling wordt de huurprijs met 10 % verhoogd. Indien de Wederpartij gebruik maakt van deze regeling wordt aansprakelijkheid ex lid 1 beperkt tot het eigen risico, indien de schade niet de oorzaak is van onzorgvuldig handelen en/of nalaten van Wederpartij en alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn nagekomen. In het geval van gedekte schade geldt er een eigen risico per huurobject voor rekening van Huurder van:

-     Huurobject waarde onder € 1.250,00 Eigen risico € 250,00

-     Huurobject waarde tussen € 1.250,00        en € 2.500,00

Eigen risico € 500,00

-     Huurobject waarde tussen € 2.500,00        en € 5.000,00

Eigen risico € 1.000,00

-     Huurobject waarde tussen € 5.000,00        en € 10.000,00

Eigen risico € 1.750,00

-     Huurobject waarde € 10.000,00

Eigen risico € 2.500,00

3.   Kennes verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Voor rekening van Wederpartij komt echter:

-     Schade aan derden terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt (bijv. Wederpartij is onder invloed van alcohol en/of drugs);

-     Het bedrag van het eigen risico van de verzekering (€ 1.500,00);

-     Schade aan leidingen of kabels en/of daardoor veroorzaakte gevolgschade